loader image

PARKER mobil alkalmazás Adatvédelmi Szabályzat

 

Kérjük, hogy a PARKER alkalmazás (továbbiakban: Alkalmazás) használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatvédelmi Szabályzatot. Nagyra értékeljük belénk vetett bizalmát, és elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt. Jelen Adatvédelmi Szabályzatban rögzítünk minden, a Alkalmazás adatkezelésével kapcsolatos információt, az adatok gyűjtésére, felhasználására, tárolására, közzétételére és törlésére vonatkozóan, különös figyelemmel a személyes adatokra, összhangban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR).

1. Adatkezelő:

Név: Smart Lynx Kft.

székhely: 2045 Törökbálint, Vértanúk útja 1.,

Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 13-09-188271,

Telefon: +36 30 151 6175

e-mail cím: info@smartlynx.hu

Továbbiakban: Adatkezelő

2.Adatkezelés célja és jogalapja:

2.1. Az Alkalmazást letöltő Felhasználó az alábbi adatait adja át kezelésre az Adatkezelő részére, az adatszolgáltatás önkéntes, a szolgáltatás több pontján történik információgyűjtés:

  • A Felhasználó készülékén futó operációs rendszer és Alkalmazás verziója, az Alkalmazás használatának időpontja, olyan módon, hogy az Adatkezelő azokat más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható

2.2. Az Alkalmazás használata során a Felhasználó személyes adatait Adatkezelő nem kezeli, azok nem kerülnek az Adatkezelő birtokába.

2.3 A Felhasználók informatikai eszközeinek egyes adatai és IP címei az Alkalmazás használati adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Az IP-címeket az Adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne.

2.4. Adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezel. Visszavonásnak minősül az Alkalmazás Felhasználó általi törlése.

2.5. A hatályos adatvédelmi szabályozás értelmében Adatkezelő az adatfeldolgozók és 3. felek szolgáltatásait abban az esetben veszi igénybe, ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, azaz ha azt jogszabályi rendelkezés lehetővé teszi, vagy ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

2.6. Adatkezelő csak olyan adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és Adatkezelő Felhasználókra vonatkozó adatokat a létrejött szerződéses jogviszony fennállása alatt és azt követően addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri azok törlését a info@smartlynx.hu emailcímre küldött levélben. Esetleges jogvita során történő bizonyíthatóság okán az érintett Felhasználó adata az általános elévülési időn belül, illetőleg jogvita esetén annak jogerős lezárását követő 5 évig kerül kezelésre.

2.7. Az Alkalmazás zavartalan használata érdekében szükség lehet arra, hogy bizonyos adatokat továbbítsunk harmadik feleknek, melyről a Felhasználót a jelen bekezdésben leírtak alapján minden esetben tájékoztatjuk. Az adatok megismerésére Adatkezelő és munkavállalói, közreműködői jogosultak a hatályos jogszabályok szerint.

2.8. Adatkezelő a Felhasználó adatait kizárólag társaságon belül továbbíthatja az Alkalmazás megfelelő működésének biztosítása végett, illetőleg minőségbiztosítási okokból, valamint esetleges ügyfélpanasz, vita kivizsgálása érdekében a vele szerződött partnereknek. Ezen adattovábbításhoz a Felhasználó jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

2.9. Amennyiben adattovábbításra kerül sor, az Adatkezelő adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

2.10. Adatkezelő semmilyen körülmények között nem felel harmadik fél szolgáltatók adatkezeléséért (pl. Google, Facebook, ), arra minden esetben a szolgáltatók saját adatkezelési szabályzatai irányadók.

3. Adatkezelő által alkalmazott cookie-k

3.1. Amennyiben a Felhasználó kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható

3.2. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a böngésző küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, vagy mobil eszközére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének, eszközének azon adatai, amelyek a weboldal, vagy alkalmazás használata során generálódnak és, amelyeket a használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a weboldal vagy applikáció látogatásakor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

3.3. Az Alkalmazás használatával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő saját döntése szerint kifejezetten szükséges, session típusú cookie-kat használjon a weboldallal, vagy az applikációval összefüggésben, amennyiben a session típusú cookie-k használata elengedhetetlen ahhoz, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt vagy alkalmazást, használják annak funkcióit, pl. a látogató által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen cookie-k érvényességi ideje kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.

3.4. Adatkezelő kizárólag külső szolgáltatók (pl. Google) által kezelt cookie-kat használ.

3.5. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő weboldalán, vagy Alkalmazásában, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

3.6. A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

3.7. Fent említett technológiák használata: a feni technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel Felhasználó azonosítására, és Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas

3.8. Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy Adatkezelő a weboldalt, applikációt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a látogatási adatok nyomon követése, és a használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a weboldal, vagy alkalmazás funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen azok teljes használatáról. Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a használattal kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra

3.9. Lehetőség a cookie-k kikapcsolására: amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsön Adatkezelő róla a weboldal, vagy applikáció használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait, tudomásul véve, hogy adott esetben ezzel megnehezíti az alkalmazás használatát.

4. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása 

Az adatkezelési tevékenység nyilvántartására vonatkozó kötelezettségnek megítélésünk szerint az Adatkezelő nem köteles megfelelni, tekintettel arra, hogy az Adatkezelő 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozás és az általa végzett adatkezelés a Felhasználók jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően nem jár kockázattal, az adatkezelés alkalmi jellegű.

5. Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselő kinevezésére vonatkozó kötelezettségnek megítélésünk szerint Adatkezelő nem köteles megfelelni, tekintettel arra, hogy az Adatkezelő fő tevékenységei nem olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban amelyek lehetővé teszik a Felhasználók nagymértékű, rendszeres és szisztematikus nyomon követését, valamint az Adatkezelő tevékenysége során nem kezeli a személyes adatok különleges kategóriáit vagy büntetőjogi relevanciájú, bűncselekményekhez kapcsolódó adatokat.

6. Felügyeleti és egyéb hatóságok

Jelen Adatvédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjedhet további külföldi hatóságokra is, abban az esetben, ha a Felhasználó érintett Magyarországon kívüli székhely vagy tevékenységi hely vonatkozásában.

7. Automata döntéshozatal, profilalkotás

Adatkezelő kijelenti, hogy nem végez olyan, kizárólag automatikus adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntéshozatali eljárást, amely Felhasználóra joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Amennyiben a jövőben esetlegesen mégis végezne Adatkezelő ilyen folyamatot, akkor időben tájékoztatni fogja erről az érintetteket és jóváhagyást kér tőlük.

8.Érzékeny adatok kezelése

Adatkezelő kijelenti, hogy nem kezel olyan adatokat, amelyek az alapvető jogok és szabadságok szempontjából a természetüknél fogva különösen érzékeny személyes adatok és amelyek egyedi védelmet igényelnek, mivel kezelésük körülményei jelentős kockázatot hordoznak. Amennyiben Adatkezelő mégis kezelne ilyen különösen érzékeny adatot, úgy e tekintetben különös figyelemmel jár el és kizárólag a szükséges mértékig kezeli azokat. Adatkezelő kijelenti, hogy nem kezel olyan adatot, amely faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adat, továbbá nem kezel egészségügyi adatot és a természetes személyek szexuális életére vagy irányultságára utaló személyes adatot sem.

9.Egyéb rendelkezések

9.1. Jelen Adatvédelmi Szabályzatot Adatkezelő rendszeresen frissíti, a módosításokról az Alkalmazás honlapján értesítjük a Felhasználót. Ezen módosítások az Alkalmazás honlapján való közzététellel automatikusan hatályba lépnek.

9.2. Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1122. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) Adatkezelő felé az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen észrevételt az alábbi e-mail címen tehet meg: info@smartlynx.hu

9.3. Amennyiben az Adatkezelési Szabályzatot nem áll módjában teljeskörűen elfogadni, vagy azzal kapcsolatban bármilyen fenntartással él kérjük, az applikációt ne töltse le, illetőleg törölje azt!

9.4. Jelen Adatvédelmi Szabályzatra az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április ) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény az irányadó.

SmartLynx Kft.